Στοιχεία Εταιρίας

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. :  0005425101000

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Μ. ΜΕΓΑΛΑΚΑΚΗΣ ΙΚΕ

ΕΔΡΑ: Ηπείρου 9 , 17237 Υμηττός

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €)

ΕΤΑΙΡΟΙ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1) Μεγαλακάκης Μανούσος κάτοικος Βύρωνα Αττικής επί της οδού Π. Τσαλδάρη 26 (κεφαλαιακές εισφορές),

2) Λεωνιδάκης Παντελής κάτοικος Δάφνης Αττικής επί της οδού Αρκαδίου 57 (κεφαλαιακές εισφορές),

3) Λεωνιδάκης Ιωάννης κάτοικος Δάφνης Αττικής επί της οδού Αρκαδίου 57 (κεφαλαιακές εισφορές)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ:

1) Μεγαλακάκης Μανούσος

2) Λεωνιδάκης Παντελής

3) Λεωνιδάκης Ιωάννης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107522263 – 2107564836

E-MAIL: manmegalakakis [at] yahoo [dot] gr